Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 12.3.2020

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Volter s.r.o.

IČO 290 51 886

se sídlem Žitná 570/26, Praha 2, PSČ 120 00

zapsané obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163036

ve znění účinném od 12. 3. 2020

 

Část I.

Všeobecné podmínky

 

Článek 1

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále také jen „VP“) obchodní společnosti Volter s.r.o. se sídlem Žitná 570/26, identifikační číslo: 290 51 886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163036 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nákupem zboží zákazníky od prodávajícího nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinými fyzickými nebo právnickými osobami (zákazníky) prostřednictvím tzv. kamenného obchodu nebo jiným obchodním kanálem prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).
 2. Případně odlišná ustanovení aplikovatelných zvláštních obchodních podmínek vztahujících se k jednotlivým obchodním kanálům prodávajícího mají přednost před ustanoveními těchto VP. Ustanovení odchylná od VP i od zvláštních obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VP i zvláštních obchodních podmínek.
 3. Ustanovení těchto VP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tím nejsou dotčena pravidla stanovená v předcházejícím odstavci. VP se vyhotovují v českém, anglickém a německém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém nebo německém jazyce, přičemž na jednotlivou kupní smlouvu se vždy aplikuje verze všeobecných podmínek vydaná ve stejném jazyce, v jakém byla uzavřena kupní smlouva.

 

Článek 2

Předmět kupní smlouvy

 1. Nedochází-li k uzavření kupní smlouvy v tzv. kamenném obchodě a neuplatní-li se zvláštní obchodní podmínky pro další obchodní kanály prodávajícího, uzavírá se kupní smlouva zpravidla tak, že zákazník doručí prodávajícímu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou objednávku obsahující specifikaci objednávaného zboží a případné další požadavky. Prodávající poté doručí stejným způsobem či způsobem, který kupující v objednávce požaduje, kupujícímu potvrzení objednávky. Je-li toto potvrzení bez výhrad, je kupní smlouva uzavřena. Obsahuje-li potvrzení objednávky výhrady či požadavky na změny, je kupní smlouva uzavřena až doručením oznámení kupujícího prodávajícímu, přičemž toto oznámení musí obsahovat bezvýhradný souhlas s výhradami a se změnami navrženými prodávajícím.
 2. Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě či v objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat a zajišťovat:
  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, či EU,
  • vybavené návody k obsluze a záručními listy v českém jazyce, popř. v jazyce kupní smlouvy,
  • ev. poskytnutí objednaných služeb.

 

Článek 3

Záruka a odpovědnost za vady

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je možné reklamovat pouze písemně, a to doporučeným dopisem na adresu prodávajícího. V případě obchodního vztahu mezi prodávajícím a právnickou osobou se sídlem v ČR nebo jiných zemích se řídí délka záruční doby ustanovením zákona platného ke dni vzniku obchodního vztahu.
 2. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Projeví-li se výrobní vada, které nesouvisí s užíváním zboží, v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Článek 4

Mimosoudní řešení sporů

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz), případně u jiného subjektu pověřeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to za podmínek a způsobem stanoveným zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

Článek 5

Informační povinnost poplatníka (§ 25 ZoET)

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn VP i zvláštní obchodní podmínky změnit. Prodávající je povinen změny uveřejnit na svých internetových stránkách nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny. Jestliže zákazník doručí prodávajícímu písemné odmítnutí změny obchodních podmínek nejpozději 7 dní před účinností změny, neuplatní se změna VP na smluvní vztah uzavřený mezi prodávajícím a daným zákazníkem před navrhovanou účinností změny VP.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí legislativou České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

V Praze dne 11. 2. 2020

 

Volter s.r.o.

Jiří Vávra, jednatel

 

Část II.

Zvláštní obchodní podmínky zákaznického portálu

ve znění účinném od 12. 3. 2020

 

Článek 1

Obecná ustanovení

 1. Tyto zvláštní obchodní podmínky (dále jen „ZOP“) společnosti Volter s.r.o. se sídlem Žitná 570/26, identifikační číslo: 290 51 886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163036 (dále jen „prodávající“) upravují nákup zboží zákazníky od prodávajícího prostřednictvím internetového portálu umístěného na adrese xRover.cz, či na všech ostatních serverech provozovaných prodávajícím.
 2. Pojmy užívané v těchto ZOP mají význam odpovídající definicím těchto pojmů obsaženým v uzavíraných kupních smlouvách a ve všeobecných podmínkách.
 3. V případě nákupu na internetovém portálu je kupní smlouva sjednávána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. občanského zákoníku.

 

Článek 2

Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické nebo písemné objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží odeslaná kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazné akceptace prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito ZOP, se Všeobecnými podmínkami (VP), s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2.  Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem odeslána výzva k platbě. Platební podmínky mohou být určeny též individuálně odlišně. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
 3. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží a služeb, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným doložitelným způsobem, např. písemně, emailem, SMS apod. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty či jinou doložitelnou formou.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Článek 3

Storno objednávky zboží

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. Již zaplacená částka může být započtena na úhradu jiného dodaného zboží či služeb.
 2. Kupující může stornovat objednávku zboží do 5 hodin po jejím odeslání, a to e-mailem na adresu info@volter.cz. Na této adrese je taktéž možné nahlásit jakékoliv chyby v údajích v objednávce.

 

Článek 4

Kupní cena

 1. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. V případě obchodního vztahu s právnickými osobami se sídlem v ČR nebo dalších zemích se může uvádět cena bez sazby DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží či službě až do úplného zaplacení kupní ceny.
 2. V případě platby bankovním převodem je kupní cena považována za zaplacenou v okamžiku připsání na účet prodávajícího. Čísla bankovních účtů budou uvedena na platebních dokladech.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Tyto náklady mohou být dle dohody upraveny prodávajícím. Prodávající má právo vyžadovat od kupujícího zálohu, či platbu faktury předem. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle údajů na vystaveném platebním dokladu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Konečnou cenu za zboží, či služby lze měnit pouze před potvrzením objednávky. Po jejím potvrzení kupujícím a vystavení platebního dokladu prodávajícím je již cena za zboží, či službu konečná.

 

Článek 5

Dodací lhůta

 1. Dodací lhůta činí 3 měsíce od data objednání zboží v případě produktů xrover S/M/L, a 1 měsíc v případě objednání doplňků. Následně se prodávající zavazuje expedovat řádně objednané zboží do 5 pracovních dnů od data připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je prodlení způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Dodací doba může být prodávajícím upravena dle jeho výrobních a dodavatelských možností.

 

Článek 6

Dopravní podmínky, poštovné

 1. Při objednávce uveďte do poznámky zvolenou možnost dopravy. Může být též dohodnuto jinak.
 2. Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla, na kterém řidič v den doručení kontaktuje adresáta.
 3. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě zjištění jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura za zboží či služby bude přiložena u dodané zásilky, může být zaslána i poštou nebo e-mailem.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Článek 7

Odstoupení od smlouvy

 1. Je-li zákazníkem spotřebitel, má v souladu a za podmínek ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Uvedená lhůta je dodržena, pokud před jejím uplynutím odešlete oznámení s požadovanými náležitostmi.
 2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:
  • informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem
  • vrácené zboží musí být zpět dodávajícímu odesláno pojištěným balíkem na náklady kupujícího. Nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat.
  • zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození, musí obsahovat všechny originální visačky a být zabaleno v originálním obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury.
 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za vrácené zboží zaslány převodem na Váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 15ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a schválení řádného navrácení zboží prodejcem.
 4. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Kupující nemůže dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku takto odstoupit od smluv:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 6. Prodávající na svých internetových stránkách zveřejňuje vzorový formulář pro oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy.

 

Článek 8

Souhlas s poskytováním osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v registračním formuláři).
 2. Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit telefonicky či elektronickou poštou.
 3. Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky komunikace s prodávajícím, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.
 4. Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje může prodávající sdělit třetí straně za účelem zasílání obchodních sdělení a propagačních materiálů.
 5. Prodávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro své vnitřní potřeby a dále k marketingovým účelům, tj. k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.
 6. Dané osobní údaje budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek. V případě porušení zákonných povinností prodávajícího, má kupující právo zejména požadovat na prodávajícím vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.
 7. Registrace:  Kupující se může u prodávajícího zaregistrovat. Během registrace je vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu kupujícího, je prodávající oprávněn účet kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
 8. Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto ZOP nebo jiné vzájemné ujednání. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení ZOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb. Přesto s ohledem na technické aspekty svých služeb nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti svých služeb a jejich bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může kupující závadu nahlásit a prodávající se bez zbytečného odkladu pokusí závadu odstranit.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup ke svým internetovým prezentacím na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto ZOP. Tyto ZOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické nebo potvrzením písemné objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Všeobecných podmínek (VP) a ZOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží a služeb (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. prodávající má právo kdykoli změnit ceny svých produktů (zboží či služeb), stejně jako ceny doplňkových služeb dopravného a balného.
 4. Pokud kupující zboží zakoupené od prodávajícího prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom prodávajícího informovat. Neučiní-li tak, považuje prodávající tohoto kupujícího stále za vlastníka daného zboží a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

 

 

V Praze dne 11. 2. 2020

 

Volter s.r.o.

Jiří Vávra, jednatel

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE.